pRyisfyMt kw pZ

ipRX gRwhk/sMBwivq gRwhk

sbsy phly, mYM kYnEiSXw t‰yf eMk. myM Awpkw Ævwgq krqw hUM, hmyM KuSI hY ik Awpny kYnyfw myM agwE gE aÄm guxvÄw ky iviBñä aœpwdoM kI AwpUiqé ky sRoq ky }p myM hm pr ivcwr krny kw PYslw ikXw hY[ Xy aœpwd phly hI duinXwBr myM pRisd@D hYM AOr eñhyM hr ªyxI myM lwjvwb mwnw jwqw hY[

kYnEiSXw t‰yf kI ÆQwpnw es buinXwd pr kI geí QI ik, keí mwmloM myM, kYnyfw kI sbsy AçCI cIjyM keí pRmuK aœpwd ªyixXoM myM duinXw ky pYmwny pr kwPI hd qk j}rq sy km pyS kI geí hYM AOr añhyM km sPlqw imlI hY[ kYnyfw ny Eyiqhwisk qOr pr AMqrrwÃt‰IX pYmwny pr aÄm guxvÄw ky aœpwdk ky }p myM mjæbUq bRwMf pRiqÃTw bnweí hY, ijsky pws BrosymMd ±XwvswiXk qOr-qrIky AOr AiDkqm apjwå qQw ÆvçC pXwívrxIX kwrkoM kw pRiqÆpDIé lwB hYM[ essy hmwrI vƒid`D kI iÆQiqXwM byjoV pYdwvwr dyqI hYM, cwhy vo kƒiÀ aœpwd ho, kƒiÀ avérk hoM, hmwry ±Xwpk p¬p EvM pypr sy#tr myM bnny vwlw ñXUjæipRMt ho, Xw kYnyfw ky Aiq pRiqiàq mvySI mwMs aœpwd (pRmwixq hlwl) hoM, jo sb ky sb hmwry mu$X ±XvswX ky kyMdR myM hYM, ijssy kYnyfw kI pRgiq hoqI hY AOr swQ hI Es bwq ko BI bl imlqw hY ik 'guxvÄw hmwrw ÆvBwv hY'[

hwlwMik vYiÇvk bwjwr Ek pRiqÆpDIé AOr giqSIl vwqwvrx hY, lyikn hm KuSikÆmq hYM ik hm as pRiqiàq mjæbUq bRwMf ei#vtI AOr vcvbd`Dqw ko neé åMcweXoM qk ly jw rhy hYM jo AMqrrwÃt‰IX Æqr pr kYnyfw ky nwm ky swQ juVI hueé hY[

kYnyfw ky byhqrIn aœpwdoM ky sMpUxé dwXry ko vYiÇvk Æqr pr PYlwnw hmwry l—XoM myM sy Ek hY, lyikn hm smJqy hYM ik aœpwd kI guxvÄw AOr kImq kw $Xwl hmwry gRwhkoM ky mn myM sbsy åpr rhqw hY, AOr hm donoM kw svéªyà pRdwn krny kI koiSS krny ky swQ hI Ek Eysy ±XwvswiXk KwMcy myM kwm krqy hYM jo hmyM AOroM sy Alg phcwn dyqw hY, AOr hm an logoM ko swmgRI AOr guxvÄw pyS krqy hYM jo jwnqy hYM ik "Awp vhI pwqy hYM ijskI Awp kImq cukwqy hYM"[

hm Apny gRwhkoM ky ilE jo krqy hYM askw Ek AiBñä AMg Xh hY ik hm Qok AwpUiqé ky AMqrrwÃt‰IX ±Xwpwr myM Ek injI ikÆm kw njæirXw pyS krqy hYM, ijsmyM hmwrI isPwirSoM myM Aksr envyMtrI AOr/Xw suri–q BMfwr bnwnw BI Swiml hoqw hY, #XoMik Xh Ek sikRX AOr dIGékwilk qOr pr lwBkwrI Xojnw hY ijsmyM lMby dOr kI AnubMD ±XvÆQwEM pRwQimkqw ky AwDwr pr AwpUiqé ky swQ hI, kul imlwkr kImq kw AçCw mol BI suini>q krqy hYM[

cwhy Awp Ek vqémwn Xw nE Qok AwXwqk, srkwrI EjyMsI, hmwrI idlcÆpI ky –y¿w myM sMBwivq holsylr/ifÆt‰I‹XUtr hoM, hmwrw mu$X kwm hY AwpkI Qok ±Xwpwr kI jæ}rqoM ko pUrw krnw sugm bnwnw[

hm inkt BivÃX myM kYnyfw ky svéªyà aœpwdoM ko Awpky –y¿w myM lwny ky ilE AwSwiñvq hYM[

jy. Em. hir
pRyis./cyXr

top

  English
  Français
  日本語
  中文
  العرب
  हिंदी
  Indonesian